بنام تک مدیر دنیاهام

                                                           اندیشه های مدیریت

                                                        فصل اول:مدیریت خود

1.فکرکنید,باید راه بهتری وجودداشته باشد.

2.اقدام کنید.

3.انرا دنبال کنید.

4.اینده الان است.

5.نگرش مثبت نتیجه بخش است.


#اندیشه های مدیریت