بسم الله 

4.

نشانه های مومن:

به چند نمونه از نشانه های فراوانی که برای مومن زکر شده است اشاره می کنم:

1.خوراکشان چون خوراک بیماران 

2.خوابشان چون غرق شدگان

3.گریه هایشان چون مادر فرزند مرده 

4.نشستنش چون کسی که ازجا می پرد

امام سجاد علیه السلام .:1.پاکدامنی درخلوت 2.صدقه دادن درتنگدستی 3. شکیبایی در برابر مصیبت 4.بردباری دربرابر خشم 5.راستگویی دربرابر ترس. 

#نکات ناب