بنام مدیر زندگی ها

ادامه فصل اول:#مدیریت خود

6.فکرکردن کار آسانی نیست.

7.زندگی را راحت بگیرید.

8.هدف انسان باید بالا وبلند باشد.

9.اعتقادات محکم و راسخ مقدم براعمال بزرگ است.

10.فکر کنید وتصمیم بگیرید وسپس به انچه فکرکردید عمل کنید.


#اندیشه های مدیریت