امام صادق (علیه السلام)فرمودند:ایمان مانند نردبانی است که ده پله دارد وباید یکی یکی انهارا طی کرد وپیموده شود.

ایمان از جهت های متعدد قابل بحث است که به پنج مورد آن اشاره  میکنیم:1-حقیقت ایمان 2-مراتب ایمان 3-ارکان ایمان 4-نشانه های مومن 5-ارزش مومن 


#نکات ناب