یامادر

مدح

یامادر

مدح

Monday, 20 Farvardin 1397، 11:51 PM

زیارت عاشورا

ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ : ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮﺭ ﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾﺎ ﺍَﺑﺎ ﻋَﺒﺪِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍَﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿﻚَ ﯾَﺎﺑْﻦَ ﺭَﺳُﻮْﻝِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍَﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾَﺎ ﺑْﻦَ ﺍَﻣﯿِﺮ ﺍﻟﻤُﺆﻣِﻨِﯿَﻦ ﻭَ ﺍﺑْﻦَ ﺳَﯿِﺪِ ﺍﻟﻮَﺻﯿّﯿَﻦ ﺍَﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿﻚَ ﯾَﺎ ﺑْﻦَ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺳَﯿِﺪَﺓِ ﻧِﺴﺎﺀِ ﺍﻟﻌْﺎﻟَﻤِﯿﻦَ ﺍَﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿْﻚَ ﯾَﺎ ﺛَﺎﺭَ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَ ﺍَﺑﻦِ ﺛَﺎﺭِﻩَ ﻭَﺍﻟﻮِﺗْﺮَ ﺍﻟْﻤَﻮْﺗُﻮﺭِ ﺍَﻟﺴَّﻼﻡُ ﻋَﻠَﯿﻚَ ﻭَ ﻋَﻠﯽ ﺍﻟَﺄﺭﻭﺍﺡِ ﺍﻟَّﺘِﯽ ﺣَﻠَﺖْ ﺑِﻔِﻨﺂﺋِﻚَ ﻋَﻠَﯿﻜُﻢْ ﻣِﻨْﯽ ﺟَﻤِﯿﻌﺎً ﺳَﻼﻡُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍَﺑﺪﺍً ﻣﺎ ﺑَﻘَﯿﺖُ ﻭَ ﺑَﻘِﯽَ ﺍﻟَّﻠﯿﻞِ ﻭَ ﺍﻟﻨَّﻬﺎﺭُ ﯾﺎ ﺍَﺑﺎ ﻋَﺒﺪِ ﺍﻟﻠِﻪ ﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻈُﻤَﺖِ ﺍﻟﺮَّﺯِﯾَّﺔُ ﻭَ ﺟَﻠَﺖْ ﻭَ ﻋَﻈُﻤَﺖِ ﺍﻟُﻤﺼﯿﺒَﺔُ ﺑِﻚَ ﻋَﻠَﯿﻨْﺎ ﻭَ ﻋَﻠﯽ ﺟَﻤﯿِﻊ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟِﺄﺳْﻠِﺎﻡ ﻭَ ﺟَﻠَّﺖْ ﻭَ ﻋَﻈُﻤَﺖِ ﺍَﻟﻤُﺼﯿﺒَﺘﻚَ ﻓﯽ ﺍﻟﺴَّﻤﻮﺍﺕِ ﻋَﻠﯽ ﺟَﻤﯿﻊ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﺴَّﻤﻮﺍﺕِ ﻓَﻠَﻌِﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍُﻣَّﺔً ﺍَﺳَﺴَﺖْ ﺍَﺳﺎﺱَ ﺍﻟﻈُّﻠﻢِ ﻭَ ﺍﻟﺠُﻮﺭِ ﻋَﻠَﯿﻜُﻢْ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟﺒَﯿﺖِ ﻭَﻟَﻌَﻦْ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍُﻣَّﺔً ﺩَﻓَﻌَﺘْﻜُﻢْ ﻋَﻦْ ﻣَﺮﺍﺗِﺒِﻜُﻢُ ﺍﻟَّﺘﯽ ﺭَﺗَﺒِﻜُﻢُ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓﯿﻬﺎ ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍُﻣﺔً ﻗَﺘَﻠَﺘﻜُﻢْ ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻟﻤُﻤﻬِﺪِﯾﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ﺑِﺎ ﻟﺘَﻤﻜﯿِﻦ ﻣِﻦْ ﻗِﺘﺎﻟِﻜُﻢْ ﺑَﺮِﺋﺖُ ﺍِﻟَﯽ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺍِﻟَﯿﻜُﻢْ ﻣِﻨﻬُﻢْ ﻭَ ﺍَﺷﯿﺎﻋِﻬِﻢْ ﻭَ ﺍَﺗْﺒﺎﻋِﻬِﻢْ ﻭَ ﺍَﻭْﻟﯿﺎﺋﻬِﻢْ ﯾﺎ ﺍَﺑﺎ ﻋَﺒﺪِ ﺍﻟﻠﻪ ﺍِﻧﯽ ﺳِﻠْﻢٌ ِ ﻟِﻤَﻦْ ﺳﺎﻟَﻤَﻜُﻢْ ﻭَ ﺣَﺮﺏٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺣﺎﺭَﺑَﻜُﻢ ﺍِﻟﯽ ﯾُﻮﻡِ ﺍﻟﻘِﯿﻤﺔِ ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﻝُ ﺯِﯾﺎﺩٍ ﻭَ ﺍﻝ ﻣَﺮﻭﺍﻥَ ﻭَﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺑَﻨِﯽ ﺍُﻣَﯿﺔَ ﻗﺎﻃِﺒَﺔً ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺑْﻦَ ﻣَﺮﺟﺎﻧَﺔً ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋُﻤَﺮِﺑْﻦِ ﺳَﻌْﺪ ﻭَ ﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺷِﻤﺮﺍً ﻭَﻟَﻌَﻦَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍُﻣﺔً ﺍَﺳْﺮَﺟَﺖْ ﻭَﺍﻟﺠَﻤَﺖْ ﻭَ ﺗَﻨَﻘَّﺒَﺖْ ﻟِﻘِﺘﺎﻟِﻚَ ﺑِﺎَﺑﯽ ﺍَﻧﺖَ ﻭَ ﺍُﻣّﯽ ﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻈُﻢَ ﻣُﺼﺎﺑﯽ ﺑِﻚَ ﻓَﺎَﺳﺌﻞُ ﺍﻟﻠﻪَ ﺍﻟَّﺬﯼ ﺍَﻛﺮَﻡَ ﻣَﻘﺎﻣَﻚَ ﻭَ ﺍَﻛْﺮَﻣَﻨﯽ ﺍَﻥْ ﯾَﺮﺯُﻗَﻨﯽ ﻃَﻠَﺐَ ﺛﺎﺭِﻙَ ﻣَﻊَ ﺍِﻣﺎﻡٍ ﻣَﻨﺼُﻮﺭٍ ﻣِﻦْ ﺍَﻫْﻞِ ﺑَﯿْﺖِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﯿﻪِ ﻭَ ﺍﻟِﻪ ﺍَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺍَﺟْﻌَﻠﻨﯽ ﻋِﻨﺪﻙَ ﻭَﺟﯿﻬًﺎ ﺑﺎ ﺍﻟﺤُﺴَﯿﻦِ ﻋَﻠﯿﻪِ ﺍﻟﺴَّﻼﻡُ ﻓﯽِ ﺍﻟﺪُﻧﯿﺎ ﻭَ ﺍﻷﺧِﺮَﺓِ ﯾﺎ ﺍَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍِﻧﯽ ﺍَﺗَﻘﺮَّﺏُ ﺍِﻟﯽَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺍِﻟَﯽ ﺭَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَ ﺍِﻟَﯽ ﺍَﻣﯿﺮ ﺍﻟُﻤﺆﻣِﻨﯿﻦَ ﻭَ ﺍِﻟﯽ ﻓﺎﻃِﻤَﺔً ﻭَ ِ ﺍﻟﯽ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦْ ﻭَ ﺍِﻟَﯿﻚَ ِ ﺑﻤُﻮﺍﻻﺗِﻚَ ﻭَ ﺑﺎﻟَﺒﺮﺍﺋﺔِ ِ ﻣﻤﻦِ ﺍَﺳَّﺲَ ﺫﻟِﻚَ ﻭَ ﺑَﻨﯽ ﻋَﻠﯿﻪِ ﺑُﻨﯿﺎﻧَﻪُ ﻭَ ﺟَﺮﯼ ﻓﯽ ﻇُﻠﻤِﻪ ﻭَﺟَﻮْﺭِﻩ ﻋَﻠَﯿْﻜُﻢْ ﻭَ ﻋَﻠﯽ ﺍَﺷﯿﺎﻋِﻜُﻢَ ﺑَﺮِﺋﺖُ ﺍِﻟﯽَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺍِﻟﯿﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَ ﺍَﺗَﻘَﺮﺏُ ﺍِﻟَﯽ ﺍﻟﻠِﻪ ﺛﻢَّ ﺍِﻟَﯿﻜُﻢْ ﺑِﻤﻮﺍﻻﺗِﻜُﻢْ ﻭَ ﻣُﻮﺍﻻﺓِ ﻭَﻟِﯿﻜُﻢْ ﻭَ ﺑِﺎﻟﺒَﺮﺍﺋﺔِ ﻣِﻦْ ﺍَﻋﺪﺍﺋِﻜُﻢْ ﻭَ ﺍﻟﻨّﺎﺻِﺒﯿﻦَ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺤَﺮْﺏَ ﻭَﺑﺎﻟﺒﺮﺁﺋﺔِ ﻣِﻦْ ﺍَﺷﯿﺎﻋِﻬﻢْ ﻭَ ﺍَﺗﺒﺎﻋِﻬﻢْ ﺍِﻧﯽّ ﺳِﻠﻢٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺳﺎﻟَﻤَﻜُﻢْ ﻭَ ﺣَﺮﺏٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺣﺎﺭَﺑَﻜُﻢْ ﻭﻭﻟٌّﯽ ﻟِﻤَﻦ ﻭﺍﻻﻛُﻢْ ﻭَ ﻋَﺪُ ﻭٌّ ﻟِﻤَﻦْ ﻋﺎﺩﺍﻛٌﻢْ ﻓَﺎﺳُﺌﻞُ ﺍﻟﻠﻪ ﺍَﻟﺬﯼ ﺍَﻛﺮَﻣَﻨﯽ ﺑِﻤَﻌﺮﻓَﺘِﻜُﻢْ ﻭَ ﻣَﻌﺮﻓَﺔِ ﺍَﻭﻟﯿﺎﺋِﻜُﻢْ ﻭَﺭَﺯَﻗﻨِﯽ ﺍَﻟﺒﺮﺍﺋَﺔَ ﻣِﻦ ﺍَﻋﺪﺍﺋِﻜُﻢْ ﺍَﻥْ ﯾَﺠﻌَﻠﻨِﯽ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﻓﯽ ﺍﻟﺪُّﻧﯿﺎ ﻭَ ﺍﻻﺧﺮﺓِ ﻭَ ﺍَﻥ ﯾُﺜَﺒِﺖَ ﻟﯽ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ ﻗَﺪَﻡَ ﺻِﺪْﻕٍ ﻓﯽ ﺍﻟﺪُّﻧﯿﺎ ﻭَﺍﻷﺧﺮﺓِ ﻭَ ﺍَﺳَﺌﻠﻪُ ﺍَﻥ ﯾُﺒَﻠﻐَﻨﯽَ ﺍﻟﻤَﻘﺎﻡَ ﺍﻟَﻤﺤﻤﻮﺩَ ﻟَﻜُﻢُ ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﺍَﻥْ ﯾَﺮﺯُﻗَﻨﯽ ﻃَﻠَﺐَ ﺛﺎﺭﯼ ﻣَﻊَ ﺍِﻣﺎﻡٍ ﻫُﺪﯼ ﻇﺎﻫِﺮٍ ﻧﺎﻃِﻖٍ ﺑﺎﻟﺤَﻖِ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَ ﺍَﺳﺌﻞُ ﺍﻟﻠﻪَ ﺑِﺤَﻘِﻜُﻢْ ﻭَ ﺑِﺎﻟﺸَﺎﻥِ ﺍَﻟﺬﯼِ ﻟَﻜُﻢْ ﻋِﻨﺪﻩُ ﺍَﻥْ ﯾَﻌﻄﻨِﯽ ﺑِﻤﺼﺎﺑﯽ ﺑِﻜُﻢْ ﺍَﻓْﻀَﻞَ ﻣﺎ ﯾُﻌﻄﯽ ﻣُﺼﺎﺑﺎً ﺑِﻤُﺼﯿﺒﺔً ﻣﺎ ﺍَﻋْﻈَﻤَﻬﺎ ﻭَ ﺍَﻋﻈﻢَ ﺭَﺯَﯾِﺘﻬﺎ ِ ﻓﯽ ﺍِﻻﺳﻼﻡِ ﻭَ ﻓﯽ ﺟَﻤﯿﻊَ ﺍﻟﺴَّﻤﻮﺍﺕِ ﻭَ ﺍﻻﺭﺽِ ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺍﺟْﻌَﻠﻨﯽ ﻓﯽ ﻣَﻘﺎﻣﯽ ﻫﺬﺍ ِ ﻣﻤَﻦْ ﺗَﻨﺎﻟُﻪُ ﻣِﻨﻚَ ﺻﻠَﻮﺍﺕٌ ﻭَ ﺭﺣﻤﺔٌ ﻭَ ﻣَﻐﻔِﺮﺓٌ ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺍَﺟْﻌَﻞْ ﻣَﺤﯿﺎﯼَ ﻣَﺤﯿﺎ ﻣﺤﻤﺪٍ ﻭ ﺍﻝ ﻣُﺤﻤﺪ ﻭَ ﻣَﻤﺎﺗﯽ ﻣَﻤﺎﺕَ ﻣُﺤﻤﺪٍ ﻭَ ﺍﻝ ﻣُﺤﻤﺪٍ ﺍَﻟﻠﻬﻢَّ ﺍِﻥَّ ﻫﺬﺍ ﯾَﻮْﻡٌ ﺗَﺒﺮﻛَﺖْ ﺑﻪ ﺑﻨﻮﺍﻣَﯿَﺔَ ﻭَ ﺍﺑْﻦُ ﺍﻛِﻠﺔَ ﺍﻷَﻛﺒﺎﺩِ ﺍﻟَّﻠﻌﯿﻦُ ﺍﺑﻦُ ﺍﻟﻠﻌﯿﻦِ ﻋَﻠﯽ ﻟِﺴﺎﻧِﻚ ﻭَ ﻟِﺴﺎﻥِ ﻧَﺒِﯿﻚَ ﺻﻠﯽَّ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪِ ﻭ ﺍﻟﻪ ﻓﯽ ﻛُﻞِ ﻣَﻮْﻃِﻦ ﻭَ ﻣَﻮﻗِﻒٍ ﻭَﻗَﻒٍ ﻓﯿﻪِ ﻧَﺒﯿﻚَ ﺻﻠﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪِ ﻭ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻟَﻌﻦ ﺍَﺑﺎ ﺳُﻔﯿﺎﻥَ ﻭَ ﻣﻌﺎﻭﯾﺔَ ﻭَ ﯾﺰﯾﺪَ ﺑْﻦَ ﻣُﻌﺎﻭﯾﺔَ ﻋَﻠﯿﻬِﻢْ ﻣِﻨﻚَ ﺍﻟَّﻠﻌﻨﺔُ ﺍَﺑَﺪَ ﺍﻻﺑِﺪﯾﻦَ ﻭَ ﻫَﺬﺍ ﯾَﻮْﻡٌ ﻓَﺮِﺣَﺖْ ﺑﻪ ﺍﻝ ﺯِﯾﺎﺩٍ ﻭَ ﺍﻝُ ﻣَﺮﻭﺍﻥَ ﺑِﻘَﺘﻠِﻜُﻢْ ﺍَﻟﺤﺴُﯿَﻦ ﺻَﻠﻮﺍﺕُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﯿﻪِ ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﻓَﻀﺎﻋَﻒْ ﻋَﻠﯿﻬﻢُ ﺍﻟﻠﻌﻦَ ﻣﻨﻚَ ﻭَﺍﻟﻌﺬﺍﺏِ ﺍﻷَﻟﯿﻢَ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻧﯽ ﺍﺗﻘﺮﺏُ ﺍﻟﯿﻚَ ﻓﯽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﯿﻮﻡِ ﻭَﻓﯽ ﻣَﻮﻗﻔﯽ ﻫﺬﺍ ﻭَ ﺍَﯾﺎﻡ ﺣَﯿﻮﺗﯽ ﺑِﺎﻟﺒﺮﺁﺋﺔِ ﻣِﻨﻬﻢ ﻭَﺍﻟﻠﻌﻨﺔِ ﻋَﻠﯿﻬَﻢّْ ﺍﻟﺴﻼﻡُ ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺻَﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻟﻌﻦ ﺍﻭﻝَ ﻇﺎﻟﻢ ﻇﻠﻢَ ﺣﻖَّ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺍﺧِﺮَ ﺗﺎﺑِﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﯽ ﺫﺍﻟﻚَ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻟﻌﻦِ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔَ ﺍﻟﺘﯽ ﺟﺎﻫﺪﺕِ ﺍﻟُﺤﺴﯿﻦ ﻭَﺷﺎﯾﻌﺖْ ﻭ ﺑﺎﯾِﻌﺖْ ﻭ ﺗﺎﺑِﻌﺖْ ﻋﻠﯽ ﻗِﺘﻠﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻟﻌﻨﻬﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎً ﭘﺲ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﯿﻚَ ﯾﺎ ﺍﺑﺎ ﻋَﺒﺪﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﻋﻠﯽ ﺍﻻَﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟَّﺘﯽ ﺣَﻠﺖ ﺑﻔﻨﺂﺋِﻚَ ﻋﻠﯿﻚَ ﻣِﻨﯽ ﺳﻼﻡُ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺑﺪﺍً ﻣﺎ ﺑَﻘﯿﺖُ ﻭَ ﺑﻘﯽَ ﺍﻟﻠﯿﻞُ ﻭَ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭَﻭَ ﻻﺟﻌﻠﻪُ ﺍﻟﻠﻪُ ﺍﺧﺮَ ﺍﻟﻌﻬﺪِﻣﻨﯽ ﻟﺰﯾﺎﺭﺗﻜﻢ ﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﻭﻋﻠﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﯿﺴﯿﻦ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﭘﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯽ ﺍﻟﻠﻬﻢَ ﺧُﺺَّ ﺍﻧﺖَ ﺍَﻭّﻝ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻠﻌﻦ ﻣﻨﯽ ﻭَﺍﺑﺪَﺀُ ﺑﻪ ﺍﻭﻻًﺛﻢَّ ﺍﻟﺜﺎﻧﯽ ﻭَﺍﻟﺜﺎﻟﺚ َ ﻭَﺍﻟﺮﺍﺑﻊَ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﻟﻌﻦِ ﯾﺰﯾﺪ ﺧﺎﻣﺴﺎً ﻭ ﺍﻟﻌﻦ ﻋﺒﯿﺪَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺑﻦ ﺯﯾﺎﺩٍ ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺮﺟﺎﻧﺔَ ﻭ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻭَ ﺷﻤﺮﺍً ﻭ ﺍﻝ ﺍﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎﻥَ ﻭَﺍﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺍﻝ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﯽ ﯾﻮﻡ ﺍﻟﻘﯿﺎﻣَﺔ ﭘﺲ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﻟﻚَ ﺍﻟﺤَﻤﺪ ﺣﻤﺪَ ﺍﻟﺸﺎﻛﺮﯾﻦَ ﻟَﻚَ ﻋﻠﯽ ﻣﺼﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪِ ﻋﻠﯽ ﻋَﻈﯿﻢِ ﺭَﺯﯾﺘﯽ ﺍﻟﻠﻬﻢَّ ﺍﺭﺯﻗﻨﯽ ﺷَﻔﺎﻋَﺔَ ﺍﻟْﺤُﺴَﯿْﻦِ ﯾَﻮْﻡَ ﺍﻟْﻮُﺭﻭُﺩِ ﻭَﺛﺒِﺖْ ﻟﯽ ﻗَﺪَﻡَ ﺻِﺪْﻕٍ ﻋِﻨْﺪِﻙَ ﻣَﻊَ ﺍﻟﺤُﺴَﯿﻦِ ﻭَ ﺍَﺻْﺤﺎﺏِ ﺍﻟﺤُﺴَﯿﻦِ ﺍﻟَّﺬﯾﻦَ ﺑَﺬَﻟُﻮﺍ ﻣُﻬْﺠُﻬْﻢ ﺩُﻭْﻥَ ﺍﻟﺤُﺴَﯿﻦِ ﻋَﻠَﯿﻪ ﺍﻟﺴَّﻼﻡ.
  • مجتبی محمدی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی